Wyobraź sobie mosty zamiast murów

Projekt „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” podejął działania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców, kobiet oraz profesjonalistów z terenu Gminy Skawina. Miał on za zadanie wesprzeć program ochrony zdrowia psychicznego oraz program przeciwdziałania przemocy. Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt wzmocnił w Gminie Skawina system przeciwdziałania przemocy, głównie wobec dzieci i kobiet, zbudowaliśmy partnerstwo lokalnych instytucji i NGO, rozwinęliśmy kompetencje profesjonalistów oraz podnieśliśmy kompetencje mieszkańców potrzebne do radzenia sobie z przemocą. W warsztatach wzięło udział 131 osób, kampanię społeczną zobaczyło 3523 osób. Podczas realizacji projektu korzystaliśmy z takich metod jak warsztaty, kampania społeczna, konsultacje, działania rzecznicze, wizyty studyjne.

W ramach projektu odbyło się szereg warsztatów: Mury Milczenia dla profesjonalistów, Mosty Bliskości dla rodziców, Droga do zmiany dla kobiet, Labirynt Emocji dla dzieci i młodzieży.

Wspólnie z partnerami i odbiorcami przeprowadzona została kampania społeczna pokazująca mechanizmy zachowań przemocowych, głównie przemocy psychicznej. W trakcie realizacji projektu powstała tzw. „instytucjonalna mapa mostów”, czyli Centrum Usług Społecznych, które w tzw. jednym okienku informuje o możliwych formach wsparcia w Gminie Skawina. Najbardziej zaskoczyła nas ilość mieszkańców chcących zaangażować się w kampanię społeczną #mostyzamiastmurów, która zawierała cztery filmy:

1. PRZE-MOC nie zawsze oczywista,

2. PO-MOC, czyli jak sobie pomóc,

3. PO-MOST, czyli gdzie szukać pomocy.

4. PO-MOGĘ – o powodach zaangażowania się w kampanię społeczną.

W kampanię zaangażowało się 15 wolontariuszy. Powstała też piosenka nawiązująca zarówno do nazwy projektu, jak ich przeciwdziałania przemocy.

Powstały trzy artykuły udostępnione na profilu FB i stronie www: 1. PO-MOST czyli gdzie szukać pomocy?, 2. STRES czyli jak sobie pomóc?, 3. PRZE-MOC czyli o formach przemocy. W ramach kampanii odbył się również 1 challange na Facebooku.

Ważną częścią projektu były działania rzecznicze na rzecz utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gminie Skawina oraz branie czynnego udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Gminę Skawina i reprezentowanie głosu społeczności lokalnej. Zaproponowaliśmy zmiany w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skawina. Dodatkowo w ramach projektu i w celu wypracowywania dodatkowych rekomendacji dla władz samorządowych odbyły się dwie wizyty studyjne.

Podjęte działania profilaktyczne:

  • zrealizowane warsztaty dla profesjonalistów „Mury Milczenia”, które będą miały za zadanie m.in. zwiększenie umiejętności budowania świadomych, proaktywnych relacji z dziećmi, dorosłymi i współpracownikami.
  • przeprowadzone warsztatach dla dzieci i młodzieży „Labirynt emocji” dla wszystkich grup wiekowych od przedszkola po szkołę średnią. Uczestnicy pracowali m.in. nad rozwojem emocjonalnym, nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów czy stawianiem granic.
  • warsztaty dla kobiet „Droga do zmiany”, które skupiły się m.in. na rozwoju mocnych stron, talentów oraz umiejętności komunikacyjnych uczestniczek. Warsztaty dostarczą też wiedzy na temat zarządzania domowym budżetem.
  • warsztaty „Mosty bliskości”, które były skierowane do rodziców. Stawianie granic, wsparcie rozwoju emocjonalnego dzieci, rozwiązywanie konfliktów, wspieranie samodzielności i zachęcanie do współpracy czy „wojny” między rodzeństwem to tylko niektóre z tematów, które poruszyliśmy na tych warsztatach.

Projekt był realizowany przez 2 lata (styczeń 2021 – grudzień 2022) na terenie Gminy Skawina. Warsztaty były zrealizowane dwukrotnie, zarówno w 2021, jak i w 2022.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Wyobraź sobie mosty zamiast murów” został objęty patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.