PO-MOST – Gdzie szukać pomocy?

PO - MOST (1)

✅ Zjawisko przemocy w rodzinie ma długą tradycję, jest dość demokratyczne – może dotknąć każdego bez wyjątku, przynosi wielkie szkody osobom nią dotkniętym, a przerwanie jej jest procesem żmudnym, trudnym, ale niezbędnym dla zachowania życiowej satysfakcji, zdrowia, a nawet życia. Dlatego istnieje szereg uregulowań prawnych, dającym podstawę do działania osobom nią dotkniętym, ich bliskim czy też przedstawicielom różnych instytucji. 🤝

✅ Jednym z nich jest zawarta w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z 29. 07. 2005r, Dz.U 2005 nr 180 poz.1493 procedura Niebieskiej Karty, rozumianej jako  instytucjonalne narzędzie do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedurę może wszcząć, zgodnie z ustawą – policjant, pracownik socjalny, przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (miejskiej lub gminnej), pracownik ochrony zdrowia lub pracownik oświaty (jest to katalog zamknięty). Osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc w wielu aspektach, w tym poradę prawną, a ich sprawa, po wszechstronnym rozpatrzeniu może zostać skierowana do sądu w trybie art. 207 par. 1 i art. 207 par. 1a Kodeksu Karnego. 👩‍⚖

✅ W kodeksie karnym istnieje szereg artykułów, na mocy, których można ścigać osoby podejrzane o stosowanie przemocy, w tym w rodzinie. W tym opracowaniu chciałam skupić się na dwóch z nich, w których ustawodawca wskazuje jednoznacznie, że dotyczą przemocy  w rozumieniu nie jednorazowego aktu, ale ciągu zdarzeń, dotyczą one tzw. znęcania. Są to właśnie artykuły 207 art. 1 kk. brzmiący:, „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającej w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 👮

👉 Art.207 par 1a kk.:, „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan fizyczny lub psychiczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”💬

Istnieje też w prawie międzynarodowym Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ w 1989r, ratyfikowana przez Prezydenta Polski w 1990r, która na państwa ratyfikujące ją nakłada obowiązek podejmowania wszelkich właściwych kroków w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy bądź zaniedbania bądź złego traktowania albo wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych dzieci pozostających pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

✅ Warto jeszcze wspomnieć o stosunkowo nowych uprawnieniach nadanych Policji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie– otóż w uzasadnionej sytuacji mogą oni podczas interwencji nałożyć na sprawcę przemocy na okres do 14 dni nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego na ustaloną przez nich odległość. W razie koniczności sąd w postępowaniu cywilnym, na wniosek może ten okres przedłużyć. Ma to dać ofierze przemocy spokój i bezpieczeństwo, by łatwiej było jej zaplanować i poczynić dalsze kroki, w tym prawne.

👉 Z aktualnych  danych, przedstawionych na konferencji „Rodzina – wsparcie, profilaktyka zachowań ryzykownych” nadkom. Katarzyna Cygal z KW Policji w Krakowie przekazała dane statystyczne – otóż w 2020r i w 2021r w Małopolsce założono średnio po ok. 3000 Niebiskich Kart. W około 10% wszczętych procedur Policja zastosowała powyższe rozwiązania.

👆 Podsumowując – szukając pomocy w wyjściu z opresyjnej sytuacji udajemy się po prostu na najbliższy komisariat policji, gdzie składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wyżej wskazanych artykułów i domagamy się ścigania sprawcy. Konieczne będzie złożenie zeznań oraz wskazania dowodów  takich jak zeznania świadków, obdukcje, zdjęcia itp.

Wychodzenie z bycia ofiarą przemocy to proces złożony, wymagający poniesienia pewnych  kosztów, szczególnie tych emocjonalnych, ale zdecydowanie zachęcam do wejścia na tą drogę „po – MOC”. 🤝

A, czy wiecie, że współczesna psychologia często nazywa osoby, które uwolniły się  z toksycznej relacji „ocalałymi” ❓🫂

Autor artykułu: Małgorzata Kawa

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG”, objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Scroll to Top

Chcesz być z nami na bieżąco?
Zapisz się do newslettera